Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Mặt trận Tổ quốc Việt nam

Báo đăng toàn văn Nghị quyết ĐHV Mặt trận Tổ quốc Việt nam họp từ 26 đến 28-8-1999, và Đoàn chủ tịch và ban thường trực UBTWMTTQVN khóa V

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!