Một số vấn đề pháp lý về quản lý nhà nước: Sưu tập chuyên đề

Sưu tập những bài đăng ký trên tạp chí nước Nga nghiên cưú vấn đề pháp lý về quản lý nhà nước gồm 3 phần: phần quản lý nhà nước nói chung, phần 2 dành cho bộ máy quản lý nhà nước, và vấn đề cải tiến công tác quản lý nhà nước trong điều kiện cách mạng khoa học kỹ thuật...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: UBKHXHVN. Viện thông tin khoa học xã hội
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: k.nxb, 1978
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.04 M458s
Bản Unknown Checked outHạn: 11-24-2004 00:00  Gọi tài liệu này về