Phát huy cao độ mọi nguồn lực, đưa đất nước vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển\

Bài phát biểu của Tổng bí thư Lê Khả Phiêu bế mạc Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, ngày 11-11-1999

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Khả Phiêu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!