Đánh giá đúng mức tình hình, nguyên nhân, đề ra giải pháp đưa đất nước vững bước tiến lên\

Lời khai mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa X của Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh vào sáng 18-11-1999, tại Hội trường Ba đình, Hà nội

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông, Đức Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
KH6
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!