Hương cảng sau ngày 1-7-1997\

Giới thiệu thể chế Hương cảng sau ngày 1-7-1997 khi được Anh trao trả cho Trung quốc và trở thành khu hành chính đặc biệt của nước CHND Trung hoa. Tuy thuộc chủ quyền và trị quyền của Trung quốc, Hương cảng vẫn duy trì CNTB như lâu nay, hội đồng lập pháp như một QH trên cơ sở nước CHND Trung hoa. Đặ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Xuyến
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!