Làm thế nào tập trung nguồn lực đẩy nhanh tốc độ xóa đói giảm nghèo\

Mục tiêu giảm tỷ lệ nghèo đói trong tổng số hộ cả nước từ 20 đến 25 phần trăm xuống 10 phần trăm vào năm 2000 mà cả nước đang phấn đấu. 3 bài viết của tác giả: Đói, nghèo-một thực tế bức xúc; Cần nghiêm khắc chấn chỉnh những tiêu cực đang phát sinh và Cần có giải pháp đồng bộ, đã phân tích thực tế k...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Tiền Tuyến
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!