Nhà nước bảo đảm quyền tự do tín ngưàng, tôn giáo và quyền tự do không tín ngưàng, tôn giáo\

Bài trả lời phỏng vấn của ông Lê Quang Vịnh, trưởng ban tôn giáo Chính phủ về nội dung cơ bản của Nghị định 26/1999/NĐ-CP ngày 19-4-1999 của Chính phủ về các hoạt động tôn giáo

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Quang Vịnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!