Bảo vệ nhân quyền trong toàn cầu hóa kinh tế và sự phát triển của khoa học, công nghệ hiện đại\

Báo trích đăng báo cáo tham luận của PCTQH nước ta Vũ Đình Cự tại Hội thảo khoa học Hiến pháp, pháp luật và quyền con người- kinh nghiệm Việt nam và Thuỵ điển

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Đình Cự
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!