Những ngày quốc tế lao động 1-5 lịch sử\

Ngày quốc tế lao động bắt đầu 1-5-1886 và từ đó ngày 1-5 hàng năm trở thành ngày truyền thống đoàn kết đấu tranh của công nhân và lao động toàn thế giới. Trên thế giới còn có nhiều ngày 1-5; ở Việt nam ngày quốc tế lao động đầu tiên diễn ra vào năm 1930...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Xuyến
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
1-5
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!