Hà Nội thêm một con đường\

Về con đường Nguyến Tri Phương đi xuyên suốt thành cổ Hà Nội được mở từ ngày 26-1-2000 và dư luận của nhân dân về con đường này

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Huân
Đồng tác giả: Trần, Duy Phương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!