The law of the sea (Second series)\

Bộ sách Luật Biển tập hợp toàn bộ các văn bản của Uỷ ban chuẩn bị cho cơ quan quyền lực quốc tế về biển và cho Diễn đàn quốc tế về luật biển, từ 1983 - 1989 (tập 1 đến tập 10), bổ sung tiếp các văn bản có hiệu lực năm 1990 (tập 11,12), năm 1991 (tập13), năm 1992 (tập 14,15), năm 1993, 1994 (tập 15,1...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Renate Platzoder
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : New York: Oceana Publicatios, 1989-1994
Chủ đề:
Law
Sea
UN
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 341.4 L111-o
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn