Từ tòa án làng đến tòa án nhân dân: Pháp luật-Luật tục\

Vấn đề xử lý đúng mối quan hệ giữa pháp luật và luật tục là một đặc trưng đối với nước ta, một quốc gia đa sắc tộc. Từ luật tục đến luật pháp có một khoảng cách tuỳ thuộc vào sự tiến bộ xã hội của từng tộc người cụ thể, cần duy trì các phong tục, tập quán tốt, người lãnh đạo cần tỉnh táo điều hành l...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Khôi
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!