Cải cách hành chính ở Đak lak\

Với kết quả bước đầu về cải cách hành chính, Đak lak đang đề ra chương trình cải cách mạnh hơn, gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, kiên quyết chống phiền hà, tiêu cực trong giải quyết các thủ tục hành chính

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Hồng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!