Trích dẫn APA

Bộ chính trị ra Chỉ thị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng.

Chicago Style Citation

Bộ Chính Trị Ra Chỉ Thị Về Đại Hội đảng Bộ Các Cấp, Tiến Tới đại Hội đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ IX Của Đảng.

Trích dẫn MLA

Bộ Chính Trị Ra Chỉ Thị Về Đại Hội đảng Bộ Các Cấp, Tiến Tới đại Hội đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ IX Của Đảng.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.