Gửi nội dung này: Bộ chính trị ra Chỉ thị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng