Legislative and administrative processes: University casebook series\

Sách giới thiệu quá trình lập pháp và áp dụng luật, trình bày quyền lực của cơ quan lập pháp và các yêu cầu đối với một chính quyền cởi mở, trung thực, phân tích sự kiểm tra đối với các cơ quan hành chính về lập pháp, đưa ra chính sách tất định và sự áp dụng chính sách đó vào các biên bản hành chính...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hans A. Linde
Đồng tác giả: Fredericka Paff, George Bunn, Lawrence W. Church
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : New York: the Fonrdation Press Inc, 1989
Phiên bản:xb.lần thứ hai
Chủ đề:
USA
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342 L201-i
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn