Tin ở dân, dựa chắc vào dân, Đảng sẽ có thêm sức mạnh to lớn để có đủ phẩm chất và năng lực lãnh đạo đất nước: Phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị lần thứ 10 BCHTƯ Đảng khóa 8\

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Khả Phiêu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!