Modern politics and Government\

Sách trình bày bản chất của chính trị và chính quyền trên quan điểm khoa học, giới thiệu các khía cạnh riêng biệt của đời sống chính trị ở mỗi quốc gia thuộc các hệ thống chính trị khác nhau; phân tích cấu trúc của chính quyền trong các hệ thống chính trị; giải thích sự thay đổi chính trị, đặc biệt...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Alan R. Ball
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : New Jersey: Chatham, 1993
Phiên bản:xb.lần thứ năm
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương