Comparative government and politics - An introduction\

Sách nghiên cưú về chính trị và chính quyền so sánh trên toàn thế giới, với các khái niệm cơ bản về chính trị so sánh, có tham khảo dữ kiện ở nhiều quốc gia thuộc khối tư bản, cộng sản, thế giới thứ ba, giới thiệu về văn hóa chính trị, đảng phái chính trị, bâù cử chính trị như là khía cạnh xã hội củ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Rod Hague
Đồng tác giả: Martin Harrop
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : London: Macmillan, 1987
Phiên bản:xb.lần thứ hai
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.3 C429p
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn