Đất nước đang đòi hỏi phải có những tác phẩm văn học-nghệ thuật làm lay động lòng người, ghi dấu ấn không phai mờ những chặng đường hào hùng đã qua và hôm nay\

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Đại hội Liên hiệp các hội văn học-nghệ thuật Việt nam lần thứ VI, tổ chức tại Hà nội ngày 12-9-2000

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Khả Phiêu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!