Một thoáng với Hàn quốc\

Bài viết giới thiệu về thiên nhiên, đất nước, con người...Hàn quốc và quan hệ hưũ nghị giữa Việt nam và Hàn quốc từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao 1992

Lưu vào:
Tác giả chính: Hồng Phối
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!