Việt nam - những mốc lớn của lịch sử\

Sau nhà nước Văn Lang là sự ra đời của nước âu lạc; đến giai đoạn thời kỳ Bắc thuộc lần 1 kéo dài hơn 200 năm, rồi đến Bắc thuộc lần thứ 2 dài 500 năm và kết thúc bằng cuộc khởi nghĩa Lý Bí và sự ra đời của nhà nước Vạn xuân. Cuối TK XVII đất nước bị chia cắt thành đàng ngoài và trong và bước vào th...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thải, Giàng Sán
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!