Hà nội có đê từ khi nào\

Căn cứ vào tư liệu cổ được ghi trong sách Tiền Hán thư, có lẽ Hà nội có hệ thống đê điều từ đầu công nguyên

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Vinh Phúc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!