Nghị quyết của Bộ chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà nội trong thời kỳ 2001-2010

Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ chính trị khóa VIII ngày 15-12-2000 thể hiện sự quan tâm Cả nước vì Hà nội, Hà nội vì cả nước. Trước đó, ngày 21-1-1983, Bộ chính trị khóa V đã có NQ số 08 về công tác của Thủ đô Hà nội

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!