Hoàn thành tốt nhất mọi công việc chuẩn bị cho Đại hội lần thứ IX của Đảng\

Bài phát biểu của đồng chí Tổng bí thư Lê Khả Phiêu bế mạc Hội nghị lần thứ 11 BCHTW khóa VIII ngày 16-1-2001

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Khả Phiêu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!