Các khóa Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt nam: Chào mừng Đại hội lần thứ IX của Đảng

Tài liệu giới thiệu số lượng Ban chấp hành trung ương, Bộ chính trị, Ban bí thư của 9 khóa Đại hội Đảng

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!