Chỉ thị của Bộ chính trị về đẩy mạnh nghiên cưú, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
CNH
kh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!