Phát biểu của đồng chí Tổng bí thư Lê Khả Phiêu khai mạc hội nghị Trung ương thứ 11 (lần 2) khóa VIII\

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu khai mạc Hội nghị trung ương thứ 11 (lần hai) khóa VIII tập trung vào hai vấn đề lớn: Văn kiện và nhân sự

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Khả Phiêu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!