Trích dẫn APA

Thanh Quy. Đưa Luật lao động vào cuộc sống: 6 nội dung lớn cần sửa đổi, bổ sung\.

Chicago Style Citation

Thanh Quy. Đưa Luật Lao động Vào Cuộc Sống: 6 Nội Dung Lớn Cần Sửa đổi, Bổ Sung\.

Trích dẫn MLA

Thanh Quy. Đưa Luật Lao động Vào Cuộc Sống: 6 Nội Dung Lớn Cần Sửa đổi, Bổ Sung\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.