Công chức và vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay\

Sách giới thiệu kinh nghiệm xây dựng đội ngũ công chức của các nước trên thế giới, quá trình hình thành và phát triển đội ngũ công chức ở Việt Nam từ năm 1945 đến nay, các tiểu chuẩn, nghĩa vụ, quyền lợi của công chức, việc tuyển dụng, đào tạo, sử dụng và quản lý công chức. Phụ lục có các văn bản ph...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Tô, Tử Hạ
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.068 C455c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn