Đảng ta luôn luôn coi công tác tư tưởng-văn hóa nhưn một sức mạnh to lớn, một vũ khí sắc bén trong tiến trình cách mạng\

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại Hội nghị tổng kết công tác tư tưởng-văn hóa năm 2000, ngày 15-5-2001

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông, Đức Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!