Chăm lo, bảo vệ, phát triển quyền con người ở nước ta: Để nghị quyết ĐHIX của Đảng vào cuộc sống\

Quyền con người được ghi nhận trong Văn kiện Đảng là khẳng định bản chất của chế độ ta, nhà nước ta. Quan điểm đó thể hiện trên các mặt: kết hợp tính phổ biến và tính đặc thù; quyền con người có tính giai cấp, đồng thời là một giá trị nhân loại; quyền con người và quyền dân tộc là thống nhất; và phụ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng, Văn Hảo
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!