Chủ nghĩa quốc tế vô sản và cuộc đấu tranh tư tưởng trên thế giới hiện nay

Sách giới thiệu những thành tưụ nghiên cưú về chủ nghĩa quốc tế vô sản và cuộc đấu tranh tư tưởng ở Liên xô và các nước Xã hội chủ nghĩa khác; Nêu lên những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa quốc tế vô sản cũng như phê phán những luận điệu xuyên tạc tư sản và xét lại đối với ch...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: UBKHXH Việt nam. Viện Thông tin Khoa học xã hội
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: k.nxb, 1983
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.43 Ch500n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn