Sự ra đời của quỹ ASEAN\

Nguồn gốc ra đời của các quỹ ASEAN gồm: quỹ asean, quỹ văn hóa, quỹ khoa học, quỹ uỷ thác (hợp tác), và ASEAN Foundation

Lưu vào:
Tác giả chính: Thuỷ Tùng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!