Quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng Đại hội IX của Đảng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới\

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại Hội nghị cán bộ toàn quân quán triệt Nghị quyết Đại hội IX của Đảng ngày 11-8-2001

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông, Đức Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!