Vấn đề cán bộ trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội

Sách giới thiệu 1 số công trình nghiên cưú của các nhà khoa học và cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Liên xô và một số nước XHCN về sự vận dụng nguyên tắc của Lê-nin vào việc lựa chọn, bố trí, giáo dục, sử dụng cán bộ như một công cụ để quản lý nền kinh tế...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: UBKHXH Việt nam. Viện Thông tin khoa học xã hội
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: k.nxb, 1982
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 V121đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn