Cần thể hiện rõ quan điểm Nhà nước pháp quyền XHCN: Góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992\

Tác giả góp ý kiến cho lời nói đầu nhằm chính xác hơn và thể hiện đầy đủ quan điểm của Đảng về xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thu Hương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!