Có nên hạn chế quyền kiểm sát của Viện Kiểm sát Nhân dân\

Các ý kiến bức xúc về vấn đề chức năng của VKSNDTC gây nên sự chồng chéo về chức năng giữa các cơ quan, tạo cho VKS quyền hành quá lớn

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Hiếu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!