Hiến pháp không nên nêu các quy định mang tính tuỳ nghi lựa chọn: Góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 1992\

Tác giả đóng góp ý kiến bổ sung vào các điều 123 về tổ chức Uỷ ban nhân dân và điều 137 về Viện kiểm sát nhân dân tối cao của dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Sĩ Quế
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!