Nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy Nhà nước\

Xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh có hiệu lực, hiệu quả cần kiện toàn tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động của các cơ quan Quốc hội, Chính phủ, tư pháp, cùng với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch có năng lực, đấu tranh chống tham nhũng đi đôi với tăng cường kỷ luật kỷ cư...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Quang Trung
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!