An-phret Nô-ben và những giải thưởng mang tên ông\

Bài viết giới thiệu về tiểu sử và sự nghiệp của A.Nô-ben tác giả của phát minh tìm ra chất nổ đi-na-mít. Giải thưởng mang tên Nô-ben là giải thưởng cao quý nhất trong các giải thưởng quốc tế

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Xuyến
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!