Phóng viên CNN gặp đại diện của Bin Laden\

Lưu vào:
Tác giả chính: Kiều Oanh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
CNN
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!