Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn liền với cải cách hành chính Nhà nước, đẩy lùi một bước tình trạng tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội\

Bài phát biểu của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh bế mạc hội nghị lần thứ tư BCHTWĐ khóa IX

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông, Đức Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!