Thực hành nghiên cưú xã hội: Sách tham khảo\

Sách giới thiệu mục đích, tác dụng, tầm quan trọng của việc nghiên cưú xã hội và cách thức xác định, xây dựng một dự án nghiên cưú xã hội; trình bày các cách tiến hành, sử dụng các phương pháp điều tra xã hội học, phân tích, thống kê dữ liệu. Phần phụ lục hướng dẫn sử dụng chương trình máy tính áp d...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Therese, L. Baker
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Sách giới thiệu mục đích, tác dụng, tầm quan trọng của việc nghiên cưú xã hội và cách thức xác định, xây dựng một dự án nghiên cưú xã hội; trình bày các cách tiến hành, sử dụng các phương pháp điều tra xã hội học, phân tích, thống kê dữ liệu. Phần phụ lục hướng dẫn sử dụng chương trình máy tính áp dụng trong nghiên cưú xã hội, CSDL trực tuyến, bảng số ngẫu nhiên, bảng chú giải các thuật ngữ
Mô tả vật lý:765tr.