Nghị quyết của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác cưụ chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới

Ngày 8-1-2002 Bộ Chính trị đã ra Nghi quyết số 09-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cưụ chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!