Quy định việc thi hành một số điểm của Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992

Toàn văn NQ của UBTVQH ngày 29-1-2002 quy định việc thi hành một số điểm của NQ51/2001/QHKX, KH10 ngày 25-12-2001 về việc SĐ, BS 1 số điều của Hiến pháp 1992

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!