Những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cơ bản vừa cấp bách đã được xác định trong các văn kiện Đại hội IX, cần được cụ thể hóa và phát triển thêm để nhanh chóng đưa vào cuộc sống\

Bài phát biểu của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh khai mạc hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương Đảng khóa IX, ngày 18-2-2002

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông, Đức Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!