Các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam (T.3): Giáo trình\

Giáo trình giới thiệu khái niệm, nội dung cơ bản các ngành luật của nhà nước VN hiện nay, lý luận chung, nguyên tắc cơ bản và một số chế định chủ yếu của từng ngành luật

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Ngọc Đường
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 348.597 C101n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn