Quá triệt nghị quyết, tổng kết thực tiễn, xác định mô hình, xây dựng chính sách để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống\

Giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bế mạc Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóaIX)

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông, Đức Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bế mạc Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóaIX)