Cách sử dụng Huân và Huy chương\

Lược trích giới thiệu cách sử dụng huân, huy chương và huy hiệu theo sách lễ tân: Thứ bậc trong việc mang huân, huy chương; cách đeo và khi nào thì đeo huân, huy chương

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Tụ
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!